نمایندگی سی پنل NVME آلمان

RCP-A

۵ گیگابایت فضای نمایندگی
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت NVME
نامحدود اکانت
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

RCP-B

۸ گیگابایت فضای نمایندگی
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت NVME
نامحدود اکانت
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

RCP-C

۱۲ گیگابایت فضای نمایندگی
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت NVME
نامحدود اکانت
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

RCP-D

۲۴ گیگابایت فضای نمایندگی
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت NVME
نامحدود اکانت
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

RCP-E

۳۶ گیگابایت فضای نمایندگی
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت NVME
نامحدود اکانت
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی