خدمات نصب و کانفیگ BigBlueButton

نصب و کانفیگ BigBlueButton

نصب و کانفیگ BigBlueButton در صورتی که سرور از ما تهیه نشده باشد.
هزینه یک بار برای نصب و کانفیگ دریافت می شود.